shif

אזוי פיל זאכן אין דעם לעבן

אזוי פיל זאכן אין דעם לעבן
געגעבן האסט מיר – אן א שיעור:
א וועג צו גיין, א ציל צו שטרעבן,
און אויך א היים וואס ווארט אויף מיר.

געגעבן מאגן און געדערים,
געגעבן טרוימען און באגער,
געגעבן שונאים און חברים
און אויכעט – א מאשין-געווער.

צו זיין א אידן – לשמונה נמול –
צו דינען דיר האסט מיר באשערט,
געגעבן האסטו מיר דעם הימל,
געגעבן האסטו מיר די ערד.

די אוצרות גאלד גאר טיף באגראבן,
דאס ריינסטע – זיבן מאל געזיפט,
די זיסע גליק פון ליב צו האבן,
די זיסע גליק פון זיין באליבט.
shif

א בלעטל אין ווינט

א בלעטל אין ווינט

דאס לעבן פארפליט ווי א בלעטל אין ווינט,
דאס לעבן פארגייט ווי א טרער פון א קינד,
צעפאלט זיך, צעגייט זיך, צעלאזט זיך און רינט,
און ווערט אויסגעמעקט ווי צעגאסענע טינט.

די נעכט זיינען טויב און די טעג זענען בלינד,
עס ברומט נישט קיין לייב, נאר עס בילן די הינט,
ווערט קאלטער א מצוה, ווערט מיאוס א זינד,
דאס לעבן פארפליט ווי א בלעטל אין ווינט.
shif

(no subject)

ס'איז נישט קיין זיקנה, נאר אן אלטקייט,
ס'איז נישט קיין חכמה, נאר א קאלטקייט,
ס'איז נישט קיין יראה נאר א שרעק...
א שרעק פארלירן אט דאס ביסן,
וואס פון דעם לעבן אפגעריסן
האסט אן קיין תכלית, אן קיין צוועק.

shif

Циниш-ирониш

פון אידערפרי ביז שפעט ביי נאכט
מ'לויפט, מ'דרייט זיך און מ'טראכט.

מ'טראכט אויסזוכענדיק דערין
די הויכע ציל, דעם טיפן זין,
דעם טעם, דעם תכלית און דעם צוועק,
און די באדייטונג אׇן אַן עק.

נאׇר פרי צי שפעט דער טאׇג פארגייט,
און גייט מען שלאׇפן שטילערהייט.

shif

וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ


וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ...

 

עס קומט סוף תשרי – ס'קומט הייאָר, ווי שטענדיק,

צענעמט מען סוכות, אלעס איז אוועק...

די ימים-טובים האָבן זיך געענדיקט,

און יעקב דארף שוין גייען אין זיין וועג.

 

ס'איז צייט אויפשטעלן און ס'איז צייט צענעמען,

נאָר עפעס א געפיל פון פוסטקייט בלייבט,

א שטייגער ווי דאָס לעבן – גאנצע לעבן –

עס טוט פארלויפן אין א חודש צייט.

 

shif

Лавры Маршака :)


Честно говоря, не знаю, переводил ли кто-нибудь киплинговский If на идиш. Мне вот захотелось попробовать.

 
  
  
אויב רואיק בלייבסטו, ווען מ'ווערט צעבראָכן
אויב ביסט קאלטבלוטיק, ווען פארלירט מען קאָפ
אויב ווערסט נישט אָן אמונה און בטחון

ווען גאָר דער בעסטער חבר לאָזט דיך אָפ

אויב ווארטן קענסט געדולדיק און געלאסן,

אויב גייסטו גלייך, כאטש אלע גייען קרום,

אויב אויף א האס דו עטפערסט נישט מיט האסן,

און פאָרט צו גוט זיך האלסט נישט און צו פרום.

 

אויב חלומ'דיק, ווערסט נישט קיין קנעכט ביים חלום,

אויב טרוימענדיק, פעסט שטייסטו אויף דער ערד,

אויב טרעפנדיק נצחון און מפלה,

געדענקסט וואָס די צוויי ליגנערס זענען ווערד.

אויב נעמסט אין חשבון, אז פון דיינע ווערטער

א שווינדלער פלעכט א נעץ פון שווינדלעריי,

אויב זעענדיק דיין לעבנ'ס-ווערק צעשטערטע,

וועסט רואיק אלץ אויפבויען פון דאָס ניי.

 

אויב לייגן קענסטו אויפן טיש אנידער,

דיין גאנץ געווינס – און שטעלן אויף איין שפיל

און אלץ פארשפילן און אנהייבן ווידער,

נישט ווייזנדיק דאָס ביטערע געפיל.

אויב קענסט דיין הארץ און מארך אזוי אנטרייבן,

זיי זאָלן לויפן גאנצע צייט פארויס,

אפילו ווען פון זיי וועט גארנישט בלייבן,

א חוץ דעם ווילן, הייסנדיק: "האלט אויס!"

 

אויב אין המון דו וועסט זיך נישט פארלירן,

אויב אין א פאלאץ בלייבן וועסט דעם פאָלק'ס,

אויב קיינעמ'ס זידלונג קען דיך נישט אָנרירן

אויב הערסט אויס יעדן, אבער קיינעם פאָלגסט.

אויב מיט מינוטן קענסטו מעסטן שעה'ן,

ווייל א סעקונדע ווערסט נישט אָן דערפון,

צו דיר באלאנגט די וועלט מיט די נבראים,

און מער פון דעם – דו ביסט א מענטש, מיין זון!

 


 
 
Collapse )
 
</div>
 
 
shif

עבדים היינו


"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"

 


דער יום-טוב פסח קומט צו גיין,

די ווייב הייסט: העלף איר מאכן ריין.

 

איז צוויי-דריי וואכן טעג און נעכט

מ'שקלאפט עבודות פָּרך...

דערפאר אין פסח אויס א קנעכט

שפיר טאקע אויף דער וואר איך.

 

 


אדר תשס"ט

shif

(no subject)

 

די צייט אלץ פליט, די וועלט אלץ דרייט זיך,

וואס איז געווען – טוט ווייטער זיין,

נאר ס'אונז אלץ פארזיכטיקער גלייבט זיך,

און ס'ווערט אלץ זויערער די וויין.

 

אלץ בלאזט דער ווינט, אלץ פאלט דער רעגן,

איין טאג פארגייט, דער צווייטער קומט,

די זעלבע קשיות טוט מען פרעגן,

דעם זעלבן תירוץ מ'באקומט.

 

ס'וועט דען אזוי דאס אלץ פארלויפן,

און קומען ליידיק-פוסט צום סוף...

נאר לייכט אין הארץ דער פונק פון האפן

און תמיד הייסט: אז לעבסטו, האף!

 

עס שיינט אין חושך די לבנה,

אין יעדער זאך איז דאך פאראן

איר טיפער תכלית הכוונה,

וואס ווערט אנטפלעקט בבוא הזמן.